ملاک های ارزیابی سخنرانی کوتاه برتر

انتخاب عنوان مناسب
نو بودن موضوع تحقیق
نظم منطقی ارائه شده در تدوین چکیده (از اهداف تا نتایج)
روش های به کار رفته برای به دست آوردن نتایج
ساختار و زیبایی پاورپوینت (چیدمان متن،استفاده از اشکال،جداول و گرافیک) و رعایت معیارهای تعیین شده در سازماندهی اطلاعات پاورپوینت
استفاده از فونت و سایز مناسب در پاورپوینت (سهولت در خوانده شدن مطالب)
نظم منطقی ارائه شده برای تدوین پاورپوینت (تبیین اهداف، مواد و روش ها، نتایج، بحث در مورد تأثیر و اهمیت پژوهش انجام شده)
توانمندی علمی و فنی پژوهش (کیفیت و دقت روش های پژوهش)
تسلط در ارائه پژوهش به مخاطبین
نظر بازدید کنندگان