هزینه های کنگره

تاریخ ثبت نام هزینه ثبت نام میزان تخفیف
تا 8 اردیبهشت ماه 1402 120 هزار تومان 25%
تا 20 مردادماه 1402 130 هزار تومان 20%
تا 29 مهرماه 1402 140 هزار تومان 15%
تا روز برگزاری 150 هزار تومان 0%تذکر: هزینه صدور و ارسال پست سفارشی گواهینامه ها 165 هزار تومان است که به صورت مجزا اخذ می شود.
در صورت ثبت نام در کارگاه ها نیاز به ثبت چند درخواست پستی نیست و با یک بار درخواست، تمامی مدارک برای کاربران ارسال می شود.