تاریخ های مهم

  1. تاریخ شروع پذیرش مقالات: 12 اسفند ماه 1401
  2. تاریخ پایان مهلت ارسال مقالات: 30 آذرماه 1402 (تمدید تا 10 دی ماه 1402)
  3. تاریخ داوری مقالات: هم زمان با ارسال مقالات
  4. تاریخ برگزاری کنگره (ثبت نام از طریق سایت کنگره): 26 لغایت 29 بهمن ماه 1402 - ساعت 8 صبح
  5. تاریخ برگزاری آموزش مداوم: 10 لغایت 19 اسفندماه (ثبت نام از طریق سایت آموزش مداوم وزارت بهداشت)
  6. تاریخ تحویل گواهینامه های حضور بین المللی: 20 روز پس از برگزاری کنگره