تاریخ های مهم

  1. تاریخ شروع پذیرش مقالات: 12 اسفند ماه 1400
  2. تاریخ پایان مهلت ارسال مقالات: 30 آذرماه 1401
  3. تاریخ داوری مقالات: هم زمان با ارسال مقالات
  4. تاریخ برگزاری کنگره: 26 بهمن ماه 1401 - ساعت 8 صبح
  5. تاریخ تحویل گواهینامه های حضور بین المللی: 20 روز پس از برگزاری کنگره