برنامه بازآموزی کنگره

برای ثبت نام و دریافت امتیاز بازآموزی نیازی به ثبت نام در سایت کنگره نیست و میبایست از طریق سایت آموزش مداوم وزارت بهداشت اقدام نمایید. همچنین در صورت ثبت نام مجزا در سایت کنگره، می توانید گواهینامه عالی بین المللی حضور در کنگره را که مورد تایید IFCC است دریافت نمایید. در صورت عدم ثبت نام در برنامه کنگره (وبینار) در سایت آموزش مداوم، امتیازی برای شما لحاظ نخوهد شد
سایت آموزش مداوم
گروه های هدف و شرح برنامه های بازآموزی
برنامه آموزش مداوم 10 اسفندماه 1402 - وبینار بیوشیمی
برنامه آموزش مداوم 11 اسفندماه 1402 - وبینار انگل شناسی
برنامه آموزش مداوم 12 اسفندماه 1402 - وبینار غربالگری
برنامه آموزش مداوم 13 اسفندماه 1402 - وبینار میکروب شناسی
برنامه آموزش مداوم 14 اسفندماه 1402 - وبینار ژنتیک پزشکی
برنامه آموزش مداوم 15 اسفندماه 1402 - وبینار ویروس شناسی
برنامه آموزش مداوم 16 اسفندماه 1402 - وبینار آنزیم شناسی
برنامه آموزش مداوم 17 اسفندماه 1402 - وبینار قارچ شناسی
برنامه آموزش مداوم 18 اسفندماه 1402 - وبینار هماتولوژی
برنامه آموزش مداوم 19 اسفندماه 1402 - وبینار ایمونولوژی