ملاک های ارزیابی پوستر برتر

انتخاب عنوان مناسب
نو بودن موضوع تحقیق
نظم منطقی ارائه شده در تدوین چکیده (از اهداف تا نتایج)
روش های به کار رفته برای به دست آوردن نتایج
نحوه نگارش چکیده به زبان انگلیسی
ساختار و زیبایی پوستر(چیدمان متن،استفاده از اشکال،جداول و گرافیک) و رعایت معیارهای تعیین شده در سازماندهی اطلاعات پوستر
استفاده از فونت و سایز مناسب (سهولت در خوانده شدن مطالب)
نظم منطقی ارائه شده برای تدوین پوستر (تبیین اهداف، مواد و روش ها، نتایج، بحث در مورد تأثیر و اهمیت پژوهش انجام شده)
توانمندی علمی و فنی پژوهش (کیفیت و دقت روش های پژوهش)
تناسب عنوان و چکیده با متن نهایی پوستر
تسلط در ارائه پژوهش به مخاطبین
نظر بازدید کنندگان