روئسای سیشن های دومین کنگره

 • رئیس سیشن هماتولوژی : دکتر سودابه حسینی
  Chairman Hematology panel:
 • رئیس سیشن پاتوبیولوژی :
  Chairman Pathology panel:
 • رئیس سیشن ژنتیک پزشکی : دکتر شهرام سواد
  Chairman Medical Genetics panel:
 • رئیس سیشن بیوشیمی : دکتر میترا نوربخش
  Chairman Biochemistry panel:
 • رئیس سیشن ایمونولوژی : دکتر سعید عابدیان
  Chairman Immunology panel:
 • رئیس سیشن قارچ شناسی : دکتر مهسا فتاحی
  Chairman Mycology panel:
 • رئیس سیشن هورمون شناسی : دکتر سید حمید یاقوتی
  Chairman Hormonology panel:
 • رئیس سیشن ویروس شناسی : دکتر سعاد غابشی
  Chairman Virology panel:
 • رئیس سیشن انگل شناسی : دکتر محمدتقی احدی
  Chairman Parasitology panel:
 • رئیس سیشن غربالگری : دکتر سارنگ یونسی
  Chairman Screening panel:
 • رئیس سیشن میکروبیولوژی : دکتر نورامیر مظفری
  Chairman Microbiology panel: