روئسای سیشن های دومین کنگره

 • رئیس سیشن ایمونولوژی : دکتر رضا بیات
  Chairman Immunology panel: Dr. Reza Bayat
 • رئیس سیشن ژنتیک پزشکی : دکتر مجید مسگر طهرانی
  Chairman Medical Genetics panel: Dr. Majid Mesgar Tehrani
 • رئیس سیشن بیوشیمی : دکتر میترا نوربخش
  Chairman Biochemistry panel: Dr. Mitra Nourbakhsh
 • رئیس سیشن هماتولوژی : دکتر سودابه حسینی
  Chairman Hematology panel: Dr. Soudabeh Hosseini
 • رئیس سیشن قارچ شناسی : دکتر مهسا فتاحی
  Chairman Mycology panel: Dr. Mahsa Fattahi
 • رئیس سیشن آنزیم شناسی : دکتر سید حمید یاقوتی
  Chairman Enzymology panel: Dr. Seyed Hmaid Yaghooti
 • رئیس سیشن ویروس شناسی : دکتر سعاد غابشی
  Chairman Virology panel: Dr. Soad Ghabeshi
 • رئیس سیشن انگل شناسی : دکتر محمدتقی احدی
  Chairman Parasitology panel: Dr. Mohammad Taghi Ahady
 • رئیس سیشن غربالگری : دکتر سارنگ یونسی
  Chairman Screening panel: Dr. Sarang Younesi
 • رئیس سیشن میکروبیولوژی : دکتر فریبا فیاض
  Chairman Microbiology panel: Dr. Fariba Fayaz