کارگاه های تخصصی علوم آزمایشگاهی

عنوان کارگاه نوع برگزاری هزینه ثبت نام آزاد هزینه ثبت نام ویژه شرکت کتندگان کنگره
(تخفیف ویژه سومین کنگره)
ظرفیت باقی مانده و ثبت نام
کارگاه استخراج RNA و DNA مجازی 720 هزار تومان 370 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه آشنایی با تکنیک FISH مجازی 660 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه جداسازی و تفکیک نمونه های خونی و شناسایی گروه های خونی مجازی 705 هزار تومان 365 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه طیف سنجی آزمایشگاهی: اسپکتوفتومتری، FTIR و اتم سنجی مجازی 690 هزار تومان 365 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه آشنایی با QF-PCR مجازی 640 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه کشت کروموزوم مجازی 640 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش پذیرش در آزمایشگاه و شناخت انواع بیمه ها مجازی 600 هزار تومان 350 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه تست غربالگری NIPT مجازی 780 هزار تومان 380 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه کاربرد سیتوژنیک بالینی (مشاوره و آنالیز) مجازی 675 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه تصدیق و صحه گذاری روش های آزمایشگاهی مجازی 500 هزار تومان 250 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه کاربردهای آزمایشگاهی میزبان های بیانی و پروتیین های نوترکیب مجازی 770 هزار تومان 380 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه تفسیر الکتروفورز پروتئین های سرم و ادرار مجازی 720 هزار تومان 370 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه آنالیز کامل ادرار مجازی 675 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه حفظ باروری در ART (تکنیک های آزمایشگاهی کمک باروری) مجازی 745 هزار تومان 370 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه شستشوی اسپرم جهت IUI مجازی 750 هزار تومان 375 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه روش های تشخیص براساس الایزا و خطاهای رایج در آن مجازی 660 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه آنالیز اسپرم و تفسیر آن در تکنیک های کمک باروری مجازی 660 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه بررسی مورفولوژی سلول های خونی مجازی 750 هزار تومان 375 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه جداسازی اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی مجازی 690 هزار تومان 365 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه کمک های اولیه در آزمایشگاه مجازی 600 هزار تومان 350 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه هدف گیری سیستم اپی ژنتیک جهت درمان بیماری ها مجازی 660 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه تومور مارکرها، طراحی، تفسیر و کاربرد مجازی 900 هزار تومان 380 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه کروماتوگرافی گازی (مبانی و کاربرد در سنجش های بالینی) مجازی 690 هزار تومان 365 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه چالش های تشخیص آزمایشگاهی در حوزه قارچ شناسی کلینیکی مجازی 660 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه فلوسایتومتری و کاربرد آن در ایمونوفنوتایپینگ لوسمی ها مجازی 750 هزار تومان 375 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه سل کانتر و کالیبراسیون دستگاه های بخش هماتولوژی مجازی 675 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه کنترل کیفیت در آزمایشگاه ایمونولوژی و سرولوژی مجازی 645 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه كنترل كيفی در آزمایشگاه ميكروبیولوژی مجازی 600 هزار تومان 350 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه روش های تشخیص آزمایشگاهی باکتری های بیهوازی مجازی 675 هزار تومان 365 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه مدیریت استراتژیک در آزمایشگاه بالینی مجازی 660 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه تشخیص آزمایشگاهی سل مجازی 695 هزار تومان 365 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش روش الکترو کمی لومینسانس (ECL) مجازی 630 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه روش های مبتنی بر ایمونوفلوروسنت (IF): کاربردها، چالش ها مجازی 660 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه مقدمات و کاربردهای فلوسایتومتری مجازی 690 هزار تومان 365 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه جداسازی و کشت سلول های مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش مجازی 645 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی از نمونه مغز استخوان انسان مجازی 660 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه دستورالعمل اصول و روش های تشخیصی عفونت های قارچی در بیمارستان ها مجازی 645 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه تست های غربالگری دوران بارداری جهت تشخیص سندروم داون مجازی 720 هزار تومان 380 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه تکنیک آزمایشگاهی Western Blot (وسترن بلات) و SDS-PAGE مجازی 800 هزار تومان 375 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه تشخیص آزمایشگاهی انگل شناسی پزشکی مجازی 700 هزار تومان 365 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه ارزیابی گزارش و تفسیر مستقیم در نمونه های میکروب شناسی مجازی 630 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه کشت ادرار، مدفوع و خون مجازی 675 هزار تومان 365 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه انجام تست های روتین میکروبی مجازی 630 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه انجام و تفسیر تست های حساسیت میکروبی مجازی 645 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه آشنایی و نحوه کار در اتاق تمیز (کلین روم) مجازی 740 هزار تومان 380 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه بررسی آنژیوژنز با استفاده از مدل پرده کوریوآلانتوییک جوجه مجازی 790 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه تکنیک های هیستوپاتولوژی مجازی 860 هزار تومان 365 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه کشت سه بعدی سلول ها مجازی 950 هزار تومان 370 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه کنترل کیفی در بخش انعقاد و فیبرینولیز مجازی 920 هزار تومان 350 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه تکنیک کالریمتری مجازی 950 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه آشنایی با تکنیک های محلول سازی در آزمایشگاه مجازی 950 هزار تومان 370 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه غربالگری بیماری های متابولیک ارثی نوزادان به روش Mass spectrometry مجازی 920 هزار تومان 380 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه تفسیر گراف های سل کانترهای هماتولوژی مجازی 850 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم مجازی 950 هزار تومان 380 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه روش سنجش سمیت مواد به روش MTT Assay مجازی 700 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه تست های تشخیص آزمایشگاهی عفونت هلیکوباکتر پیلوری مجازی 720 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه سنجش آنتی بادی نوترالیزان علیه پروتئین های نوترکیب مجازی 850 هزار تومان 350 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه روش های مختلف Cloning مجازی 720 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه طراحی و ساخت چیپ میکروفلوئیدیکی برای جدسازی سلول های سرطانی در گردش مجازی 780 هزار تومان 365 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه جداسازی سلول های سرطانی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی مجازی 740 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه کشت سلول مجازی 760 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه ارزیابی آزمایشگاهی آلرژی یا سنجش IgE اختصاصی در سرم مجازی 760 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه تشخیص آلودگی مایکوپلاسما در کشت سلول و روشهای پیشگیری مجازی 760 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه مبانی تئوری و عملی تکنیک ایمونوهیستوشیمی مجازی 720 هزار تومان 350 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه جداسازی و نامیراسازی سلول ها مجازی 750 هزار تومان 360 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه اصول ایجاد و انالیز مدل های حیوانی سرطان مجازی 820 هزار تومان 375 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه ساخت بیوسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص سلول های سرطانی در گردش خون با بهره گیری از نانوتکنولوژی مجازی 790 هزار تومان 365 هزار تومان اطلاعات بیشتر
کارگاه شناسایی منابع خطا در بخش های نمونه گیری، هماتولوژی، انعقاد، بانک خون و بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی مجازی 750 هزار تومان 355 هزار تومان اطلاعات بیشتر

امتیاز شرکت در کارگاه ها

- دریافت گواهینامه کارآموزی آزمایشگاهی (بین المللی) مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی تهران و مورد تایید اروپا و آمریکا (IFCC)
- شرکت در کارگاه ها به صورت مجازی از سراسر جهان
- آشنایی با تکنیک های روز دنیا و همچنین معرفی جدیدترین متدهای تشخیص های آزمایشگاهی

شرایط استفاده از تخفیف ویژه شرکت در کارگاه ها

- ابتدا در سایت کنگره اکانت کاربری رایگان خود را بسازید
- پس از ورود به ناحیه کاربری، در کنگره ثبت نام نمایید (ارسال مقاله برای شرکت در کنگره الزامی نیست)
- پس از ثبت نام در کنگره، به صورت خودکار تخفیف 70% بر روی تمامی کارگاه ها اعمال می شود